Om webbplatsen

Innehåll

Allmän information

Sidan förklarar kortfattat webbplatsens övergripande struktur och vilka program man behöver för att få tillgång till informationen. Sidan förklarar även hur man ändrar textstorlek och använder eventuella snabbkommandon.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress: 961 86 Boden

Telefon: 0921-620 00

E-postadress: kommunen@boden.se

Besöksadress: Kyrkgatan 24

Organisationsnummer: 212 0000-2767

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Behandling av personuppgifter

Av bestämmelserna i Dataskyddsförorningen, GDPR, (1998:294) framgår hur personuppgifter får hanteras.

Personuppgiftansvarig

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Utbildningsnämnden, Bodens kommun, 961 86 Boden, tfn 0921-620 00.

Ändamål för behandling

Utbildningsnämnden behandlar föräldrars och barns personuppgifter för administration av personuppgifter inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. De personuppgifter som registreras är namn på barn och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer och liknande uppgifter. Ändamålet med behandlingen är att digitalt förenkla och förbättra hanteringen av de uppgifter som behövs för verksamheten samt erbjuda självservice till vårdnadshavare via Internet.

Personuppgifter som lämnas används också för administration, kontroll och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärenden. Uppgifterna används bland annat som grund för fakturering av barnomsorgsavgifter. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik.

Uppgifternas ursprung och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter om barn och vårdnadshavare hämtas från Skatteverket, där samtliga barn samt uppgift om vårdnadshavare finns registrerade. Manuell inmatning i IT-systemet sker av kompletterande uppgifter.

Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens regler. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till de myndigheter som behöver ta del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Anonymiserade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till andra än myndigheter.

Offentlighetsprincipen

Utbildningsnämnden är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har Dataskyddsförordningen rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig (registerutdrag). Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt Dataskyddsförordningen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Du kan bara ansöka om att få ta del av information som rör dig själv och ditt minderåriga barn. Adress hittar du ovan.

Behandling hos annan

Leverantören av IT-systemet, IST, är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftsbiträde har IST skyldigheter som säkerställer att hanteringen hos dem följer Dataskyddsförordningens regler och utbildningsnämndens instruktioner om bland annat tillåtet ändamål och säkerhet vid behandlingen.

Regler för e-tjänsten

Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:

- Inte lämna sina användareuppgifter vidare till annan person.

- Omedelbart anmäla misstankar om att kontot används av annan person.

- De handlingar och åtgärder som sker som inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling.

- De uppgifter som lämnas ska vara sanningsenliga.

Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placering i förskola eller fritidshem:

- Betala avgift enlig vid varje tillfälle gällande regler.

- Uppsägningstider finns och att avgift betalas även under uppsägningstiden.

- Följa övriga av kommunens regler och avgifter gällande förskola och fritidshem.